SDL GAL BZ-PH Nr. 1

SDL GAL BZ-PH Nr.2 (Varianta modificata si aprobata din 01.08.2017)

SDL GAL BZ-PH Nr.3 (Varianta modificata si aprobata din Februarie 2018)

SDL GAL BZ-PH Nr.4 (Varianta modificata si aprobata din Mai 2018)

SDL GAL BZ-PH Nr. 5 (Varianta modificata si aprobata din Iunie 2018)

SDL GAL BZ-PH Nr.6 (Varianta modificata si aprobata din martie 2019)

SDL GAL BZ-PH Nr.7(Varianta modificata si aprobata in mai 2023)