Erata nr.1 din 14.09.2017

 Ghid solicitant M19.2 7

 Anexa-1-Cerere-finantare-19.2_7

 GE1.1 Fisa Conformitate 19.2_7

 GE1.2-Fisa-eligibilitate-19.2_7

 GE1.3 Fisa selectie 19.2_7

 GE1.4 Vizita pe teren

 GE1.5 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare

 Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa-2-Bis-Studiul-de-fezabilitate-sau-memoriu-justificativ

 Buget-indicativ

 Anexa_3_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

 Anexa_4_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

MĂSURA 19.2_7 – „Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și/sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente “

Tipul masurii: X INVESTITII

 • SERVICII
 • SPRIJIN FORFETAR
 • Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Masura 19.2_7 se adreseaza nevoilor legate de furnizarea serviciilor locale de baza intr-o maniera adaptata cerintelor populatiei locale in scopul cresterii calitatii vietii la nivel local, asa cum au fost acestea identificate in cadrul analizei diagnostic si SWOT dupa cum urmeaza: imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor locale de baza si a infrastructurii aferente, legate de activitati sociale si economice sau de petrecere a timpului liber, siguranta publica etc ; crearea de locuri de munca, asistenta sociala integrata si reducerea riscului de excluziune sociala; promovarea unor modalitati inovative de furnizare a acestor servicii pentru aspecte legate de transparentizarea deciziei publice, a informatiilor de interes public local sau stimularea participarii actorilor locali in procesele decizionale. Sprijinul acordat in cadrul acestei Masuri va contribui de asemenea la crearea de locuri de munca, reducerea riscului de excluziune sociala si cresterea atractivitatii teritoriului.

Obiectivul de dezvoltare rurala conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 – Masura contribuie la Obiectivul 3 „Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si menfinerea de locuri de munca”.

Obiective specifice ale masurii. Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice:

 • Sprijinirea categoriilor de populatie locala aflata in situatii de rise si promovarea actiunilor de incluziune sociala a acestora (inclusiv populatia de etnie rroma) prin infiintarea, reabilitarea si / sau modernizarea infrastructurii de asistenta sociala integrata si a infrastructurii educationale locale
 • Crearea unor parteneriate si activitatii locale extra-scolare/ extra-curriculare, pentru copii si tineri in scop educativ, recreativ sau pentru promovarea si transmiterea cunostintelor legate de valorile naturale locale si identitatea culturala locala.
 • Stimularea parteneriatelor dintre institutiile publice locale si actorii locali pentru crearea si dezvoltarea mecanisme si/sau facilitati pentru inlesnirea accesului populatiei locale la servicii de baza, informatii si institutii cu rol important in asigurarea calitatii vietii si dezvoltarea locala.

Masura contribuie la urmatoarea prioritate prevazuta la art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013:

 • Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.

Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6B – Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale, conform art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013:

 • Inovare – masura in sine reprezinta o abordare inovativa pentru teritoriu sprijinind adoptarea unor solutii noi in ceea ce priveste furnizarea serviciilor locale de baza in scopul unei mai bune adaptari a acestora la nevoile populatiei locale, transparentizarea deciziilor publice, diminuarea fenomenelor de segregare si excluziune si crearea premiselor pentruo dezvoltare locala durabila. Masura sprijina adoptoreo unor solutii inovative pentru sprijinul unor categorii de populatie locala aflata in rise si promovarii de actiuni si incluziune sociala a acestora (in special populatia de etnie rroma), prin realizarea un infrastructuri educationale moderne si functional si realizarea de infrastructuri de asistenta sociala locala multifunctionala adaptata nevoilor locale.
 • Mediu si clima – prin intermediul masurii sunt stimulate parteneriatele locale pentru cresterea nivelului de informare si cunoastere a populatiei locale si in special a tinerilor, in ceea ce priveste protectia si conservarea mediului, adaptarea la schimbarile climatice si metodele si practicile asociate acestora.

Complementaritatea cu alte masuri din SDL – masura este complementara cu masura M19.2_16 in special dar si cu celelalte masuri selectate in cadrul SDL, in sensul ca beneficiari directi ai acestora pot fi beneficiari indirecti ai masurii M19.2_7 in scopul completarii investitiilor locale pentru dezvoltarea durabila a teritoriului si cresterea caritatii vietii (de ex: realizarea de piete sau targuri locale pentru micii producatorii locali).

Sinergia cu alte masuri din cadrul SDL – Masura propusa, contribuie impreuna cu masura 19.2_6.2, la realizarea Prioritatii de dezvoltare 6, fiind in acest sens in relatie de sinergie cu acestea.

 • Valoare adaugata a masurii

Valoarea adaugata a masurii rezida in principal din caracterul sau inovator pentru teritoriu in sensul sprijinului acordat pentru adoptarea unor solutii noi legate de furnizarea serviciilor de baza eficiente si adaptate nevoilor populatiei locale necesare rezolvarii unor probleme sensibile la nivel local cum ar fi stimularea implicarii si participarii actorilor locali la procesele de luare a deciziilor publice, transparentizarea acestor procese si a informatiilor de interes local, asigurarea accesului la informatii si institutii cu rol in dezvoltarea locala durabila si asigurarea calitatii vietii. Totodata, valoarea adaugata a Masurii deriva din caracterul inovator al acesteia in ceea ce priveste sprijinul acordat structurilor de asistenta sociala integrata/ multifunctionala pentru categoriile de populatie vulnerabile/aflate in rise, in special in zonele marginalizate ale teritoriului, pe baza utilizarii fondurilor UE si integrarea bunelor practici europene in scopul promovarii proceselor de incluziune si reducere a saraciei la nivel local. De asemenea, valoarea adaugata a masurii rezulta si din impactul estimat prin implementarea acesteia legat de crearea echilibrului socioeconomic local, cresterea numarului locurilor de munca, diminuarea fenomenelor de segregare si excluziune si cresterea atractivitatii teritoriului in general.

 • Trimiteri la alte acte legislative Legislate UE
 • R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis
 • R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 • R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013
 • R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013 Legislate nationala

Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Hotararea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor catificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea din invatamantul preuniversitar precum durata de scolarizare
 • Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale – republicata, cu modificarile completarile ulterioare
 • Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotararea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotararea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 si a Planului operational pentru implementarea Strategiei nationale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016
 • Hotararea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale;
 • Hotararea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotararea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020
 • Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale
 • Beneficiari direct / indirect (grup tinta)
 • UAT-uri si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare;
 • ONG-uri pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura de tip after-school, centre de asistenta sociala integrata / multifunctional) si / sau operatori autorizati in conditiile legii pentru furnizarea de servicii de asistenta sociala.
 • Alti actori cu experienta relevanta pentru actiunile specifice centrelor integrate
 • Parteneriate dintre acestea.
 • Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv
 • Plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013.
 • Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile
 • Investitii aferente infrastructurii aferente derularii unor activitati pentru petrecerea tipului liber, recreative sau cultural-educative pentru populatia locala, inclusiv activitati extra-curriculare.
 • Investitii pentru infiintarea, extinderea si/sau modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii aferente furnizarii unor servicii locale de baza, pentru populatia teritoriuluij  (de exemplu: targuri si piete locale care sa deserveasca producatorii locali, centre, comunitare pentru derularea unor activitati sociale, servicii pentru asigurarea sigurantei si calitatii vietii de tip monitorizare video, ecologizare si managementul deseurilor etc.).
 • Investitii in proiecte pentru furnizarea de servicii locale intr-o maniera inovativa (de ex. centre/servicii pentru transparentizarea deciziei publice, furnizarea de informatii de interes general pentru populatia locala).
 • Investitii in dezvoltarea serviciilor si Infrastructurii sociale/educationale: infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda; infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurilor de asistenta sociala integrata/multifunctional fara componenta rezidentiala.

Cheltuieli neeligibile specifice

 • Contribute in natura.
 • Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente.
 • Costuri operational inclusiv costuri de intretinere si chirie.
 • Cheltuieli cu investitiile in infrastructure pentru furnizarea de asistenta si servicii sociale cu componenta rezidentiala.

Pentru a fi eligibile, cheltuielile aferente actiunilor finantate in cadrul acestei Masuri vor respecta urmatoarele prevederi:

 • art. 65 si art. 69( 3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013
 • art. 45 din Res. (UE) nr. 1305/2013
 • art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014

Pentru a fi eligibile costurile asociate actiunilor eligibile se vor incadra in prevederile Hotararii de Guvern nr. 226/2015, PNDR 2014-2020.

ATENTIE!!!

Beneficiarii Masurii, in cadrul actiunilor propuse, vor avea in vedere respectarea, principiilor non segregarii si desegregarii in conformitate cu „Ghidul adresat Statelor Membre pentru folosirea fondurilor structurale si de investitii in combaterea segregarii teritoriale si scolare”. Pentru asigurarea functionalitatii infrastructurilor de asistenta sociala integrata/ multifunctional, se impune ca abordarea la nivel comunitar sa fie integrata si orientata pe nevoile comunitatii, in vederea intreruperii cercului vicios al excluziunii sociale si saraciei la nivel local prin includerea de activitati combinate din domenii precum: educatie, ocupare, furnizarea de servicii (sociale/ medicate/ medico- sociale). De asemenea, pentru aceste proiecte trebuie sa se asigure functionarea prin operationalizarea infrastructurii sociale de catre o entitate acreditata ca si furnizor de servicii sociale.

 • Conditii de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
 • Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plata.
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze dreptul de proprietate si/sau utilizare a infrastructurii/terenului aferent investitiilor propuse.
 • Solicitantul trebuie sa nu fie in insolvents sau incapacitate de plata.
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel pufin unul din tipurile de sprijin prevazute prin Masura.
 • Investitia sa se realizeze in teritoriul de tip LEADER aferent GAL.
 • Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala a comunei/orasului si/sau nationala/regionala/judeteana/locala aprobata, corespunzatoare domeniului de investitii.
 • Investitia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General.
 • Investitia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea si potentiala de dezvoltare sociala si/sau economica al acesteia.
 • Criterii de selectie
 1. Proiecte de infrastructure sociala/educationala care se adreseaza unor categorii de populatie vulnerabila si/sau aflate in rise si care promoveaza actiuni de incluziune sociala, inclusiv integrarea persoanelor de etnie rroma.
 2. Proiecte care deservesc beneficiari ai Masurii de cooperare (M19.2_16) locala sau proiecte depuse de forme asociative/parteneriate in scopul sprijinirii formelor de asociere si cooperare la nivel local.
 3. Proiecte care dovedesc un management durabil al investitiilor propuse prin asigurarea de resurse si calitate tehnica necesara in vederea sustenabilitatii acestor investitii, in special prin accesarea PO CU, Axa 5, Obiectiv tematic 9, Prioritate de investitii 9VI, Obiectiv specific 5.2 in cazul investitiilor in infrastructuri sociale integrate.
 4. Proiecte inovative cu efect multiplicator.
 5. Proiecte care integreaza actiuni din categoriile a, b si c.
 6. Proiecte care implica un nivel crescut de deservire a populatiei locale si/sau care contribuie la diminuarea semnificativa a segregarii la nivel local.
 • Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei Masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri, sub rezerva aplicarii art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 si nu va depasi maxim 70.000 euro/proiect pentru proiecte realizate de forme asociative si 50.000 euro/proiect pentru proiectele individuale.

 • Indicatori de monitorizare

Indicatori conform ariei de intervenitei corespunzatoare masurii/6B – populatie neta care beneficiaza de servicii imbunatatite – 2.000 locuitori

Indicator specific LEADER – creare locuri de munca – numar de locuri de munca create – 2 locuri de munca.