Ghid solicitant M19_2.7

Anexa-1-Cerere-finantare-19.2_7

GE1.1 Fisa Conformitate 19.2_7

GE1.2 Fisa eligibilitate 19.2_7

GE1.3-Fisa-selectie-masura-19.2_7

GE.1.4 Vizita pe teren

GE1.5 FISA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE

Anexa-2-Bis-Studiul-de-fezabilitate-sau-memoriu-justificativ.doc

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_3_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_4_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Sprijin pentru investiții în creareaîmbunătățirea și/sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației ruraleinclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente – 19.2_ 7/6B

 

Tipul măsurii:  INVESTIŢII

 • SERVICII
 • SPRIJIN FORFETAR

 

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Măsura 19.2_7 se adresează nevoilor legate de furnizarea serviciilor locale de bază într-o manieră adaptată cerințelor populației locale în scopul creșterii calității vieții la nivel local, așa cum au fost acestea identificate în cadrul analizei diagnostic și SWOT după cum urmează: – îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor locale de bază și a infrastructurii aferente, legate de activități sociale și economice sau de petrecere a timpului liber, siguranță publică etc ; crearea de locuri de muncă, asistență socială integrată și reducerea riscului de excluziune socială; promovarea unor modalități inovative de furnizare a acestor servicii pentru aspecte legate de transparentizarea deciziei publice, a informațiilor de interes public local sau stimularea participării actorilor locali în procesele decizionale. Sprijinul acordat în cadrul acestei Măsuri va contribui de asemenea la crearea de locuri de muncă, reducerea riscului de excluziune socială și creșterea atractivității teritoriului.

Obiectivul de dezvoltare rurală conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4 

Măsura contribuie la Obiectivul 3 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”.

Obiective specifice ale măsurii. Măsura contribuie la următoarele obiective specifice:

 • Sprijinirea categoriilor de populație locală aflată în situații de risc și promovarea acțiunilor de incluziune socială a acestora (inclusiv populația de etnie rroma) prin înființarea, reabilitarea și / sau modernizarea infrastructurii de asistență socială integrată și a infrastructurii educaționale locale.

– Crearea unor parteneriate și activității locale extra-școlare/ extra-curriculare, pentru copii și tineri în scop educativ, recreativ sau pentru promovarea și transmiterea cunoștințelor legate de valorile naturale locale și identitatea culturala locală.

 Stimularea parteneriatelor dintre instituțiile publice locale și actorii locali pentru crearea și dezvoltarea mecanisme și/sau facilități pentru înlesnirea accesului populației locale la servicii de bază, informații și instituții cu rol important în asigurarea calității vieții și dezvoltarea locală.

Măsura contribuie la următoarea prioritate prevăzută la art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013:

 • Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B – încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale, conform art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013.

Măsura contribuie la următoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013:

– Inovare – măsura în sine reprezintă o abordare inovativă pentru teritoriu sprijinind adoptarea unor soluții noi în ceea ce privește furnizarea serviciilor locale de bază în scopul unei mai bune adaptări a acestora la nevoile populației locale, transparentizarea deciziilor publice, diminuarea fenomenelor de segregare și excluziune și crearea premiselor pentru o dezvoltare locală durabilă. Măsura sprijină adoptarea unor soluții inovative pentru sprijinul unor categorii de populație locală aflată în risc și promovării de acțiuni de incluziune socială a acestora (in special populația de etnie rroma), prin realizarea un infrastructuri educaționale moderne și funcționale și realizarea de infrastructuri de asistență socială locală multifuncțională adaptată nevoilor locale.

– Mediu și climă – prin intermediul măsurii sunt stimulate parteneriatele locale pentru creșterea nivelului de informare și cunoaștere a populației locale și în special a tinerilor, în ceea ce privește protecția și conservarea mediului, adaptarea la schimbările climatice și metodele și practicile asociate acestora.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL – măsura este complementară cu măsura M19.2_16 în special dar și cu celelalte măsuri selectate în cadrul SDL, în sensul că beneficiari direcți ai acestora pot fi beneficiari indirecți ai măsurii M19.2_7 în scopul completării investițiilor locale pentru dezvoltarea durabila a teritoriului și creșterea calității vieții (de ex: realizarea de piețe sau târguri locale pentru micii producătorii locali).

Sinergia cu alte măsuri din cadrul SDL – Măsura propusă, contribuie împreună cu măsura 19.2_6.2, la realizarea Priorității de dezvoltare 6, fiind în acest sens în relație de sinergie cu acestea.

 1. 2Valoare adăugată a măsurii.

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în principal din caracterul sau inovator pentru teritoriu în sensul sprijinului acordat pentru adoptarea unor soluții noi legate de furnizarea serviciilor de bază eficiente și adaptate nevoilor populației locale necesare rezolvării unor probleme sensibile la nivel local cum ar fi stimularea implicării și participării actorilor locali la procesele de luare a deciziilor publice, transparentizarea acestor procese și a informațiilor de interes local, asigurarea accesului la informații și instituții cu rol în dezvoltarea locală durabilă și asigurarea calității vieții. Totodată, valoarea adăugată a Măsurii derivă din caracterul inovator al acesteia în ceea ce privește sprijinul acordat structurilor de asistență socială integrată/ multifuncțională pentru categoriile de populație vulnerabile/aflate în risc, în special în zonele marginalizate ale teritoriului, pe baza utilizării fondurilor UE și integrarea bunelor practici europene în scopul promovării proceselor de incluziune și reducere a sărăciei la nivel local. De asemenea, valoarea adăugată a măsurii rezultă și din impactul estimat prin implementarea acesteia legat de crearea echilibrului socioeconomic local, creșterea numărului locurilor de muncă, diminuarea fenomenelor de segregare și excluziune și creșterea atractivității teritoriului în general.

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislație UE

– R (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis

– R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

– R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013

– R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013 Legislație națională

– Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare

– Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum durata de școlarizare

– Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările completările ulterioare

– Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

– Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată

– Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

– Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare

– Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare

– Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare

– Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016

– Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

– Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare

– Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020

– Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

 1. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă)

–  UAT-uri și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

– ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructură de tip after-school, centre de asistenta sociala integrata / multifuncționale) și / sau operatori autorizați în condițiile legii pentru furnizarea de servicii de asistentă socială.

– Alți actori cu experiență relevanta pentru acțiunile specifice centrelor integrate

– Parteneriate dintre acestea.

 1. 5Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)

– Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

– Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013.

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
 2. Investiții aferente infrastructurii aferente derulării unor activități pentru petrecerea tipului liber, recreative sau cultural-educative pentru populația locală, inclusiv activități extra-curriculare.
 3. Investiții pentru înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) unor servicii locale de bază, pentru populația teritoriului (de exemplu: târguri și piețe locale care să deservească producătorii locali, centre comunitare pentru derularea unor activități sociale, servicii pentru asigurarea siguranței și calității vieții de tip monitorizare video,ecologizare și managementul deșeurilor etc.).
 4. Investiții în proiecte pentru furnizarea de servicii locale într-o maniera inovativă (de ex. centre/servicii pentru transparentizarea deciziei publice, furnizarea de informații de interes general pentru populația locală).
 5. dInvestiții în dezvoltarea serviciilor și Infrastructurii sociale/educaționale: înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă; înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurilor de asistență socială integrată/mulți funcțională fără componentă rezidențială.

Cheltuieli neeligibile specifice

– Contribuția în natură.

– Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente.

– Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

– Cheltuieli cu investițiile în infrastructura pentru furnizarea de asistență și servicii sociale cu componentă rezidențială.

Pentru a fi eligibile, cheltuielile aferente acțiunilor finanțate în cadrul acestei Măsuri vor respecta următoarele prevederi:

– art. 65 și art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013

– art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

– art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014

Pentru a fi eligibile costurile asociate acțiunilor eligibile se vor încadra în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015, PNDR 2014-2020.

 

ATENŢIE !!!

Beneficiarii Măsurii, în cadrul acțiunilor propuse, vor avea în vedere respectarea, principiilor non segregării și desegregării în conformitate cu „Ghidul adresat Statelor Membre pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în combaterea segregării teritoriale și școlare”[1]. Pentru asigurarea funcționalității infrastructurilor de asistență socială integrată/ multifuncțională, se impune ca abordarea la nivel comunitar să fie integrată și orientată pe nevoile comunității, în vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei la nivel local prin includerea de activități combinate din domenii precum: educație, ocupare, furnizarea de servicii (sociale/ medicale/ medico- sociale). De asemenea, pentru aceste proiecte trebuie să se asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii sociale de către o entitate acreditată ca și furnizor de servicii sociale.

 1. Condiții de eligibilitate

– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

– Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată.

– Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate și/sau utilizare a infrastructurii/terenului aferent investițiilor propuse.

– Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată.

– Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin Măsură.

– Investiția să se realizeze în teritoriul de tip LEADER aferent GAL.

– Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a comunei/orașului și/sau națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții.

–  Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General.

– Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul de dezvoltare sociala și/sau economică al acesteia.

 1. Criterii de selecție
 2. Proiecte de infrastructură socială/educațională care se adresează unor categorii de populație vulnerabilă și/sau aflate în risc și care promovează acțiuni de incluziune socială, inclusiv integrarea persoanelor de etnie rromă.
 3. Proiecte care deservesc beneficiari ai Măsurii de cooperare(M19.2_16) locală sau proiecte depuse de forme asociative/parteneriate în scopul sprijinirii formelor de asociere și cooperare la nivel local.
 4. Proiecte care dovedesc un management durabil al investițiilor propuse prin asigurarea de resurse și calitate tehnică necesară în vederea sustenabilității acestor investiții, în special prin accesarea PO CU, Axa 5, Obiectiv tematic 9, Prioritate de investiții 9VI, Obiectiv specific 5.2 în cazul investițiilor în infrastructuri sociale integrate.
 5. Proiecte inovative cu efect multiplicator.
 6. Proiecte care integrează acțiuni din categoriile a, b și c.
 7. Proiecte care implică un nivel crescut de deservire a populației locale și/sau care contribuie la diminuarea semnificativă a segregării la nivel local.
 8. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

      Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei Măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși maxim 70.000 euro/proiect pentru proiecte realizate de forme asociative și 50.000 euro/proiect pentru proiectele individuale.

 1. Indicatori de monitorizare.

      Indicatori conform ariei de intervenitei corespunzătoare măsurii/6B – populație netă care beneficiază de servicii îmbunătățite – 2.000 locuitori

      Indicator specific LEADER – creare locuri de muncă – număr de locuri de muncă create – 2 locuri de muncă.