Ghid solicitant M 19.2_6.3

 Cerere-19.2_-6.3.-2018

 GE1.1-Fisa-Conformitate-M-19.2_6.3

 GE1.2-Fisa-eligibilitate-M-19.2_6.3

 GE1.3-Fisa-selectie-masura-M-19.2_6.3

 GE.1.4 Vizita pe teren

 GE1.5 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare

 Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

 Anexa_3_Planul_de_afaceri_2017

 Anexa_4_Decizia_de_finantare

 Anexa_6_areale_STP_6.3

 Anexa_8_ordin_247-2012

 Anexa_9_Codul_bunelor_practici_agricole

 Anexa_10_calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_20_aprilie

 Anexa_19_Instructiuni_evitare_conditii_artif

Masura 19.2_6.3/2A- Ajutor pentru inceperea activitatii acordat pentru dezvoltarea fermelor mici

Tip masura: □ INVESTITII

                     □ SERVICII

                     X SPRIJIN FORFETAR

 • Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategice, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri:

Masura 19.2_6.3 se adreseaza unei serii de nevoi relevate identificata in cadrul analizei diagnostic si SWOT legate de: necesitatea consolidarii mijloacelor de productie prin inzestrarea tehnica a fermelor locale; dezvoltarea si orientarea spre piata a fermelor mici locale prin restructurarea si consolidarea activitatii acestora; stimularea cultivarii si depozitarii legumelor (constructii si spatii protejate), a culturilor de camp; cresterii efectivului de animale (suine, bovine, pasari); investitii pentru utilizarea eficienta a resurselor, protectia mediului, productia de energie regenerabila pentru consum propriu si pentru reducerea emisiilor de GES si amoniac in agricultura.

Obiectivul de dezvoltare rurala conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. Masura contribuie la Obiectivul 1 „Favorizarea competitivitatii agriculturii locale Obiective specifice ale masurii. Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice:

Modernizarea, restructurarea si infiintarea de ferme locale competitive si orientate spre piata, bazate pe un management eficient si adaptate problemelor de mediu si schimbarilor climatice.

Masura contribuie la urmatoarele prioritati prevazute la art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013:

Prioritatea 2 – Cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor.

Prioritatea 3Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animatelor si a gestionarii riscurilor in agricultura.

Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2AImbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatii agricole, conform art.5 din Reg. (UE) nr.1305/2013.

Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:

Inovare – prin acordarea de sprijin micilor exploatatii locale va facilita nu doar orientarea acestora catre piata dar si adoptarea de practici, metode sau tehnologii inovative.

Mediu si clima – prin acordarea de sprijin cu prioritate investitiilor in procese, practici si/sau tehnologii prietenoase cu mediul si adaptate schimbarilor climatice sau bazate pe utilizarea energiei regenerabile si conservarea resurselor (eficientizarea utilizarii / economisire).

Complementaritatea cu alte masuri din SDL – Masura este complementara cu Masura 19.2_16 din cadrul SDL, in sensul ca beneficiarii directi ai Masurii 19.2_16 vor fi sprijiniti cu prioritate ca si beneficiari directi ai Masurii 19.2_6.3, in scopul consolidarii formelor asociative create la nivel local.

Sinergia cu alte masuri din cadrul SDL – Masura 19. contribute la realizarea Prioritatii de dezvoltare 2, fiind cu aceasta.

 • Valoarea adaugata a masurii

Valoarea adaugata a Masurii 19.2_3 rezida are la baza impactul pozitiv estimat prin interventia acesteia la nivelul sectoarelor agricole prioritare pentru teritoriu, constand in crearea unor ferme competitive la nivel local, inlesnirea accesului la piata al acestora, cresterea veniturilor la nivelul gospodariilor locale, a nivelului de calificare, asimilarea unor practici, procese si tehnologii inovative, prietenoase cu mediul si adaptate schimbarilor climatice, bazate pe utilizarea energiei regenerabile si conservarea resurselor (eficientizarea utilizarii acestora/economisire).

 1. Trimiteri la acte legislative:

Legislate UE

 • Reg.(CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatii agricole;
 • Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-intreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii;

Legislatie Nationala

 • Legea Nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor reglementate de Politica Agricola Comuna;
 • Ordonanta de urgenta nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor.
 1. Beneficiari directi / indirecti (grupul tinta):

Fermierii care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica conform definitiei relevante din cadrul legislatiei nationale in vigoare la data lansarii sesiunii de depunere a proiectelor, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

 1. Tip sprijin:

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea obiectivelor furnizate in planul de afaceri.

 1. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile:

Sprijinul se acorda pentru ferma mica, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe baza planului de afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse in PA, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea corecta a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Pentru a fi eligibile costurile asociate actiunilor eligibile se vor incadra in prevederile hotararii de guvern nr. 226/2015 cu modificarile si cmpletarile ulterioare si PNDR 2014-2020.

 1. Conditii de eligibilitate:
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici;
 • Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica care sa respecte definitia fermei mici asa cum este aceasta prevazuta in cadrul legislatiei nationale in vigoare la data lansarii sesiunii de depunere a proiectelor, asa cum este aceasta prevazuta in legislatia in vigoare la momentul apelului cererii de proiecte. (cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € SO (valoarea productiei standard);
 • Exploatatia agricola este inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului;
 • Solicitantul prezinta un plan de afaceri;
 • Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014-2020;
 • O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul acestei sub-masuri prin SDL 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta sub-masura;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult noua luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • Toate investitiile prevazute la nivelul planului de afaceri trebuie sa se realizeze in cadrul teritoriului LEADER aferent GAL.

Alte angajamente

Inaintea solicitarii celei de-a doua transa de plata, solicitantul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 10% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri);

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri).

 1. Criterii de selectie:

Nivelului de calificare in domeniul agricol (in functie de nivelul de educatie si/sau calificare in domeniul agricol);

Proiecte propuse pentru sectoare prioritare la nivel local care vizeaza sectorul zootehnic (bovine, apicultura, ovine si caprine) si vegetal (legumicultura, inclusiv productia de material saditor, pomicultura si productia de seminte);

Proiecte propuse de beneficiari eligibili care se incadreaza in definitia fermei de familie (conform OUG 43/2013);

Proiecte care propun investitii in procese, practici si tehnologii in prietenoase cu mediul si adaptate schimbarilor climatice

Proiecte care propun crearea de noi locuri de munca, in special pentru categorii de populatie aflate in risc si rromi;

 1. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum trei ani.

Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatatie agricola. Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi trei ani de la semnarea deciziei de finantare.

In cazul neimplementarii corecte a planului de afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate.

Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima plata cat si verificarea finala nu vor depasi 3 ani (5 ani in cazul sectorului pomicol) de la decizia de acordare a sprijinului.

Rezumatul cerintelor planului de afaceri

Planul de afaceri va include cel putin urmatoarele:

 • Prezentarea situatiei initiate a exploatatiei agricole (de ex: datele solicitantului, aria de cuprindere a activitatii, forma juridica a solicitantului, abilitati profesionale, istoricul intreprinderii agricole, facilitati de productie, dotarea exploatatiei);
 • Prezentarea tintelor si obiectivelor de etapa propuse pentru dezvoltarea exploatatiei agricole (de ex: obiectivul general, obiectivele operational – planificarea indeplinirii acestora, riscurile de implementare, standarde si norme europene legate de protectia muncii si de mediu si normele sanitare-veterinare, in cazul exploatatiilor agricole care vizeaza cresterea de animale, planul de amenajari pentru gestionarea gunoiului de grajd, conform normelor de mediu precum si previziunea bugetului de venituri – cheltuieli;
 • Prezentarea detaliata a actiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului si de utilizare eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatatiei agricole, formarea sau consilierea (imbunatatirea economica propusa a exploatatiei, planul propus pentru formare si consiliere – pentru a imbunatati aptitudinile beneficiarilor si eficacitatea exploatatiei, restructurarea si diversificarea activitatilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu si planificarea implementarii);

Preconditia gestionarii eficiente a planului de afaceri este reprezentata de stabilirea domiciliului beneficiarului in UAT in care exploatatia este inregistrata, precum si a locului de munca in acelasi UAT sau zona limitrofa

 1. Indicatori de monitorizare:

Indicatori conform ariei de intervenite corespunzatoare masurii – 2A – numar de exploatatii agricole / beneficiari sprijinit – 6 exploatatii / beneficiari .

Indicator specific LEADER – creare locuri de munca – numar de locuri de munca create – 6 locuri de munca.