Ghid solicitant 19.2_6.2 – 2019

Anexa 1 Cerere finantare 19.2_6.2 – 2019

GE1.1 Fisa Conformitate 19.2_6.2 – 2019

GE1.2 Fisa eligibilitate 19.2_6.2 – 2019

GE1.3 Fisa selectie masura 19.2_6.2 – 2019

GE.1.4 Vizita pe teren

GE1.5 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare

Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M19.2_6.2

Anexa_3_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

Anexa_4_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Anexa_7+Anexa 8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_19.04.2017

Sprijin pentru demararea de afaceri în domenii non-agricole în teritoriul de tip LEADER – 19.2_6.2/6A

Tipul măsurii:  □ INVESTIŢII

□ SERVICII

X SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Sprijinul acordat în cadrul Măsuri 19.2_6.2 contribuie la soluționarea unor nevoi relevante la nivelul teritoriului identificate în cadrul analizei diagnostic și SWOT, legate de aspecte precum: necesitatea reducerii dependenței locale de activitățile agricole și diminuarea fluctuației locurilor de muncă datorată caracterului sezonier al acestor activități, prin promovarea antreprenorialului; necesitatea diversificării activităților economice și a ocupării forței de muncă și creșterea veniturilor gospodăriilor agricole locale; necesitatea dezvoltării activităților non-agricole locale pentru crearea de locuri de muncă la nivel teritorial și creșterea veniturilor populației la nivelul teritoriului în scopul obținerii unui echilibru socioeconomic local și dezvoltării locale durabile.

Obiectivul de dezvoltare rurală conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.

Măsura contribuie la Obiectivul 3 „Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă“.

Obiective specifice ale măsurii. Măsura contribuie la următoarele obiective specifice:

Diversificarea economiei locale prin înființarea și dezvoltarea întreprinderilor locale competitive pentru creșterea numărului locurilor de muncă și asigurarea unor servicii și produse de calitate la nivel local.

Stimularea turismului local și a activităților economice care au la bază activități tradiționale pentru promovarea identității locale.

– Înființarea, modernizarea și dotarea facilitaților medicale și veterinare locale (cabinete medicale, laboratoare etc.).

Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute la art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Prioritatea 6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, conform art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013.

Măsura contribuie la următoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013:

Inovare – sprijinirea diversificării activităților economice la nivelul teritoriului GAL, va înlesnii adoptarea unor noi metode și tehnologii inovative care să conducă la noi oportunități și posibilități pentru o dezvoltare economică locală durabilă.

Mediul și clima – sprijinul acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici de la nivelul teritoriului pentru producția și utilizarea surselor regenerabile de energie în contextul dezvoltării activităților non-agricole va contribuii la reducerea efectelor schimbărilor climatice. De asemenea, sprijinul acordat activităților agroturistice va viza promovarea unui turism responsabil, bazat pe conservarea și, mai ales, promovarea zonelor locale naturale sensibile și a biodiversității locale, contribuind, în același timp, la generarea de venturi și locuri de muncă la nivel local.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL – Măsura este complementară cu Măsura 19.2_16 din cadrul SDL, în sensul că beneficiarii direcți ai Măsurii 19.2_16 vor fi sprijiniți cu prioritate ca și beneficiari direcți ai Măsurii 19.2_6.2, în scopul consolidării formelor asociative create la nivel local prin dezvoltarea unor activități non agricole complementare pentru crearea lanțurilor scurte și/sau promovării pieței locale. De asemenea, măsura este complementară cu măsurile M19.2_6.3 și M19.2_4, în sensul că beneficiari direcți ai acestora pot deveni beneficiari direcți ai măsurii M19.2_6.2 în scopul diversificării activităților agricole prin activități noi non-agricole.

Sinergia cu alte măsuri din cadrul SDL – Măsura propusă, contribuie împreună cu măsura, M19.2_7 la realizarea Priorității de dezvoltare 6, fiind în acest sens în relație de sinergie cu acestea.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Sprijinul acordat în cadrul Măsurii19.2_6.2, creează valoare adăugată la nivel local prin stimularea activităților non-agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor contribuind la reducerea dependenței față de agricultură. De asemenea măsura va sprijinii dezvoltarea micilor întreprinzători locali, din sectoarele cu potențial ridicat de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului (servicii pentru populația teritoriului, producție, agroturism, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activități de servicii în tehnologia informației) realizându-se în acest fel facilitarea diversificării economiei locale prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei a nivelul teritoriului.

3.Trimiteri la alte acte legislative

Legislație UE

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.

Legislație națională

– Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare.

– Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național

 1. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă)

– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul LEADER aferent GAL pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

– Microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul LEADER aferent GAL, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate la nivelul teritoriului LEADER aferent GAL, în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

 1. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non- agricole în teritoriul LEADER aferent GAL, pe baza unui Plan de Afaceri.

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadru Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Costuri neeligibile

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.

 1. Condiții de eligibilitate

– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

– Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de Afaceri. Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin Măsură.

– Sediul social sau punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul aferent teritoriului LEADER GAL, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul LEADER aferent GAL.

– Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data notificării de primire a sprijinului.

Alte angajamente

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de Afaceri).

 1. Criterii de selecție

1.Proiecte inițiate de întreprinderi existente sau fermieri/membrii ai gospodăriilor agricole care au desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să își diversifice activitatea într-un sector non-agricol.

 1. Proiecte propuse pentru sectoarele cu potențial de creștere locală în acord cu analiza diagnostic și SWOT a teritoriului (servicii pentru populația locală, producție, agroturism, industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activități de servicii în tehnologia informației).
 2. Proiecte care demonstrează un nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri în sensul că solicitantul va face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.
 3. Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri în cadrul formelor asociative create prin Măsura 19.2_16 și care dovedesc contribuția investiției propuse la realizarea Planului de Afaceri/Marketing pentru crearea lanțului scurt și la consolidarea formei asociative locale.
 4. Proiecte care contribuie la consolidarea forței de muncă la nivel local prin crearea de noi locuri de muncă pentru populația locală, în special pentru categorii de populație vulnerabile/aflate în situații risc și rromi.
 5. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Cuantumul sprijinului este de 40.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului de până la valoarea de 50.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii

medicale, sanitar-veterinare și de agroturism.

Sprijinul pentru înființarea de activități non-agricole în zone rurale se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 57 luni și include controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.

In cazul neimplementării corecte a Planului de Afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.

Planul de afaceri va include cel puțin următoarele:

 • Prezentarea situației economice inițiale a beneficiarului care solicită sprijinul.
 • Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activități ale beneficiarului.
 • Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente (materiale, umane și financiare) necesare pentru dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților.

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul Măsurii sunt:

– Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul LEADER GAL, etc.).

– Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă – ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc. .

 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică).
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non- agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).

Indicatori de monitorizare

 1. Indicatori conform ariei de intervenție corespunzătoare Măsurii/6A / LEADER – număr de locuri de muncă create – 4 locuri de muncă.