Ghid solicitant M19.2_4

 Anexa_1_Cerere-de-finantare-M19.2_4

 GE.1.1-Fisa-Conformitate-M19.2_4

 GE.1.2 – Fisa Eligibilitate M19.2_4

 GE.1.3-Fisa-Selectie-M19.2_4

 GE1.4 -Vizita pe teren

 GE1.5 -Fisa de solicitare informatii suplimentare

 Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

 Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

 Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

 Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

 Anexa_3_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

 Anexa_4_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

 Anexa_6_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_

 Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

 Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

 Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

MASURA 19.2_4 – Imbunatatirea performantei economice a exploatatiilor agricole – sprijin pentru investitii 

Tipul masurii: X INVESTITII

                           □ SERVICII

                           □ SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.

Masura 19.2_4 se adreseaza unei serii de nevoi relevate in cadrul analizei diagnostic si SWOT pentru stimularea investitiilor in active fizice in sectoarele agricole cu potential de dezvoltare de la nivelul teritoriului si in procesarea produselor agricole asociate acestora, precum: – consolidarea mijloacelor de productie prin inzestrarea tehnica a fermelor locale;

– stimularea cultivarii si depozitarii legumelor (constructii si spatii protejate), a culturilor de camp;

– cresterii efectivului de animale (suine, bovine, pasari);

– investitii necesare diversificarii activitatilor agricole la nivelul fermei, orientarii catre piata si adaugarea de plus valoare produselor locale prin procesarea si comercializea directa a acestora in cadrul lanturilor alimentare integrate;

– stimularea cooperarii si a investitiilor care deservesc forme asociative ale fermierilor locali;

– investitii pentru utilizarea eficienta a resurselor, protectia mediului, productia de energie regenerabila pentru consum propriu si pentru reducerea emisiilor de GES si amoniac in agricultura.

Obiectivul de dezvoltare rurala conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. Masura contribuie la Obiectivul 1 „Favorizarea competitivitatii agriculturii locale Obiective specifice ale masurii. Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice:

– Modernizarea, restructurarea si infiintarea de ferme locale competitive si orientate spre piata, bazate pe un management eficient si adaptate problemelor de mediu si schimbarilor climatice.

– Incurajarea crearii unor facilitati moderne, la nivel local, pentru colectarea, procesarea si vanzarea produselor locale.

Masura contribuie la urmatoarele prioritati prevazute la art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013:

Prioritatea 2 – Cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor.

Prioritatea 3 – Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura.

Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Masura contribuie la Domeniul de Interventie 2A – Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatii agricole, conform art.5 din Reg. (UE) nr.1305/2013.

Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:

– Inovare – prin acordarea de sprijin cu prioritote proiectelor care presupun investitii in procese, practici si/sau tehnologii inovative pentru teritoriu si care conduc la ameliorarea performantei economice a exploatatiilor in toate sectoarele prioritore.

– Mediu si clima – prin acordarea de sprijin cu prioritate investitiilor in procese, practici si/sau tehnologii prietenoase cu mediul si adoptate schimbarilor climatice sau bazate pe utilizorea energiei regenerobile si conservarea resurselor (eficientizorea utilizarii / economisire).

Complementaritatea cu alte masuri din SDL – Masura este complementara cu Masura 19.2_16 din cadrul SDL, in sensul ca beneficiarii directi ai Masurii 19.2_16 vor fi sprijiniti cu prioritate ca si beneficiari directi ai Masurii 19.2_4, in scopul consolidarii formelor asociative create la nivel local. De asemenea, masura este complementara si cu masura M19.2_6.1 in sensul ca beneficiarii directi ai acesteia pot deveni beneficiari directi ai masurii M19.2_4 pentru consolidarea activitatilor agricole dezvoltate prin interventiile anterioare.

Sinergia cu alte masuri din cadrul SDL – Masura 19.2_4 impreuna cu Masura 19.2_6.1 contribuie la realizarea Prioritatii de dezvoltare 2, fiind in acest sens in relatie de sinergie cu aceasta.

 1. Valoarea adaugata a masurii

Valoarea adaugata a Masurii 19.2_4 rezida are la baza impactul pozitiv estimat prin interventia acesteia la nivelul sectoarelor agricole prioritare pentru teritoriu, constand in crearea unor ferme competitive la nivel local, inlesnirea accesului la piata al acestora prin stimularea crearii de lanturi alimentare integrate (lanturi scurte), in special prin sprijinirea asocierilor dintre fermele locale, cresterea numarului de locuri de munca si a nivelului de calificare, asimilarea unor practici, procese si tehnologii inovative, prietenoase cu mediul si adaptate schimbarilor climatice, bazate pe utilizarea energiei regenerabile si conservarea reurselor (eficientizarea utilizarii acestora/economisire).

 1. Trimiteri la alte acte legislative

Legislate UE

– R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

– R (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de abrogare a R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului si a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului.

– Recomandarea 2003/361 /CE din 6 mai 2003 privind definirea microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii.

– R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatatii agricole.

– Alte acte normative in vigoare aplicabile

Legislatie nationala:

– Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru beneficiarii cooperative agricole.

– Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru beneficiarii societati cooperative agricole.

– Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producatori.

– Alte acte normative in vigoare privind respectarea normelor sanitare, sanitar-veterinare sau de alta natura corespunzatoare tipurilor de investitii aferente Masurii.

 1. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta):

– Fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;

– Cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc interesele membrilor.

 1. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)

– Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv.

– Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg.(UE) 1305/2013.

– Instrument financiar conform conditiilor detaliate in cap. 8.16. din PNDR 2014-2020.

 1. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

– Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluarii si respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatatii in viitorul apropiat, si cele pentru depozitarea/gestionarea adecvata a gunoiului de grajd in zonele unde aceasta cerinta este in curs de aplicare.

– Investitii in infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate a produselor.

– Investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul tinerilor fermieri in conformitate cu art. 17 (5) al Reg. 1305/2013 (maxim 24 luni de la momentul instalarii) si investitii de conformare cu noile standarde in cazul modernizarii exploatatiilor agricole conform art. 17 (6) (maxim de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie).

– Asigurarea utilitatilor si racordarilor necesare functionarii fermei.

– Investitii in procesarea* produselor agricole* la nivel de ferma, precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole) – cu exceptia proiectelor depuse de parteneriate sau membrii ai formelor asociative create prin masura M19.2_16 si care vizeaza consolidarea acestor asocieri, vor fi realizate doar impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugarea de plus valoare la nivel de ferma).

– Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei, (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu.

– Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

** Cheltuielile vor fi eligibile incepand cu momentul aparitiei de noi standarde aplicabile exploatatiilor agricole. 

Atentie !!! – Pentru a fi eligibile costurile asociate actiunilor eligibile se vor incadra prevederile Hotararii de Guvern nr. 226/2015, cu modificarile si completarile ulterioare PNDR 2014-2020.

Actiuni neeligibile:

 • Achizitia de cladiri;
 • Constructia si modernizarea locuintei;
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma;
 • Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturi);
 • Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole;
 1. Conditii de eligibilitate

– Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.

– Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica care sa respecte minimul prevazut de legislatia in vigoare la momentul lansarii sesiunii de depunere a proiectelor.

– Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin Masura.

– Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei.

– Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico – economice.

– Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare.

– Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola (conform art. 17, alin. 5 din R (UE) nr.1305/2013).

– Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana (conform art. 17, alin. 6 din R (UE) nr.1305/2013).

– Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar- veterinar si de siguranta alimentara.

– Solicitantul va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

In cazul procesarii la nivel de ferma materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I.

 1. Criterii de selectie
 2. Proiecte propuse de beneficiari eligibili care detin exploatatii mici si medii.
 3. Proiecte care vizeaza sectoare prioritare conform analizei diagnostic si SWOT, precum: sectorul zootehnic (suine, bovine, ovine si caprine) si vegetal (cereale, plante oleaginoase si proteice, cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor).
 4. Proiecte care propun crearea lanturilor alimentare integrate, respectiv combinarea in cadrul aceluiasi proiect, in special din cadrul sectoarelor agricole prioritate la nivel local a cel putin doua operatiuni care conduc la realizarea unui lant alimentar integrat dupa cum urmeaza:
 • 3.a – productie agricola primara – procesare – comercializare.
 • 3.b – productie agricola primara – procesare.
 1. Proiecte propuse in scopul consolidarii asocierii fermierilor care detin exploatatii de dimensiuni micii si/sau medii, in special in cadrul formelor asociative realizate prin Masura 19.2_16.4 si/sau a altor cooperative sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare:
 • 4.a – Proiecte depuse de cooperative si/sau grupuri de producatori create in cadrul Masurii 19.2_16 formate preponderent din exploatatii mici si/sau medii.
 • 4.b – Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri in cadrul formelor asociative create prin Masura 19.2_16 si care dovedesc contribute investitiei propuse la realizarea Planului pentru dezvoltarea lantului scurt/Planului de Marketing pentru piata locala si la consolidarea formei asociative locale.
 • 4.c – Proiecte depuse de alte cooperative si grupuri de producatori de la nivelul teritoriului LEADER GAL formate preponderent din ferme mici si medii.
 1. Proiecte propuse in functie de nivelul de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole (studii superioare, studii liceale si post liceale, scoli profesionale).
 2. Proiecte care contribuie la consolidarea fortei de munca la nivel local prin crearea de noi locuri de munca pentru populatia locala, in special pentru categorii de populatie aflate in situatii de risc si rromi.
 3. Proiecte care propun investitii in procese, practici si/sau tehnologii inovative pentru teritoriu, prietenoase cu mediul si adaptate schimbarilor climatice sau bazate pe utilizarea energiei regenerabile si conservarea reurselor (eficientizarea utilizarii acestora/economisire).
 4. Sume (aplicabile) si rata sprijinului

(Sprijin public nerambursabil).

 1. In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO si in cazul cooperativelor si grupurilor de producatori (conform punct 4), rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar in cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30%, si nu va depasi:

– in cazul proiectelor care prevad achizitii simple – maximum 70.000 euro, respectiv maxim 35.000 euro pentru fermele mici;

– in cazul proiectelor care prevad constructii -montaj – maximum 70.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 35.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal si maximum 70.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic, respectiv 35.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

– in cazul proiectelor care prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul exploatatiei agricole/formelor asociative aferente M19.2_16 – maximum 70.000 euro, respectiv 35.000 euro pentru fermele mici.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO, in cazul:

 • Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare (conf. art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, conf. anexa II a R 1305), respectiv
 • Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si grupuri de producatori) si a proiectelor integrate.
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori conform ariei de interventie corespunzatoare Masurii/2A – numar de exploatatii agricole / beneficiari sprijiniti – 2 exploatatii / beneficiari.

Prin tipul investitiilor propuse Masura contribuie indirect si la realizarea indicatorilor ariei de intervente secundara 3A – numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri / organizatii de producatori • 2 exploatatii.

Indicator specific LEADER – creare locuri de munca – numar de locuri de munca create – 2 locuri de munca.