Ghid solicitant M19.2_4 Versiunea 2

Anexa_1_Cerere-de-finantare-M19.2_4

GE.1.1-Fisa-Conformitate-M19.2_4

GE.1.2-Fisa-Eligibilitate-M19.2_4

GE.1.3-Fisa-Selectie-M19.2_4

GE.1.4 Vizita pe teren

GE1.5 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare

Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_3_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

Anexa_4_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

Anexa_6_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

Anexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Calculator_CodBunePracticiAgricole_1

Imbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole – sprijin pentru investiții M 19.2_4/2A

Tipul măsurii:       X    INVESTIŢII

 • SERVICII
 • SPRIJIN FORFETAR

 

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Măsură 19.2_4 se adresează unei serii de nevoi relevate în cadrul analizei diagnostic și SWOT pentru stimularea investițiilor în active fizice în sectoarele agricole cu potențial de dezvoltare de la nivelul teritoriului și în procesarea produselor agricole asociate acestora, precum: consolidarea mijloacelor de producție prin înzestrarea tehnică a fermelor locale; stimularea cultivării și depozitării legumelor (construcții și spații protejate), a culturilor de câmp; creșterii efectivului de animale (suine, bovine, păsări); investiții necesare diversificării activităților agricole la nivelul fermei, orientării către piață și adăugarea de plus valoare produselor locale prin procesarea și comercializare directă a acestora în cadrul lanțurilor alimentare integrate; stimularea cooperării și a investițiilor care deservesc forme asociative ale fermierilor locali; investiții pentru utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului, producția de energie regenerabilă pentru consum propriu și pentru reducerea emisiilor de GES și amoniac în agricultură.

Obiectivul de dezvoltare rurală conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.

Măsura contribuie la Obiectivul 1 „Favorizarea competitivității agriculturii locale’’

Obiective specifice ale măsurii. Măsura contribuie la următoarele obiective specifice:

 • Modernizarea, restructurarea și înființarea de ferme locale competitive și orientate spre piață, bazate pe un management eficient și adaptate problemelor de mediu și schimbărilor climatice.
 • Încurajarea creării unor facilități moderne, la nivel local, pentru colectarea, procesarea și vânzarea produselor locale.

Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute la art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013:

 • Prioritatea 2 – Creșterea viabilității exploatațiilor agricole și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor.
 • Prioritatea 3 – Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr.1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 2A – îmbunătățirea performantei economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activității agricole, conform art.5 din Reg. (UE) nr.1305/2013.

Măsura contribuie la următoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013:

– Inovare – prin acordarea de sprijin cu prioritate proiectelor care presupun investiții în procese, practici și/sau tehnologii inovative pentru teritoriu și care conduc la ameliorare performantei economice a exploataților în toate sectoarele prioritare.

– Mediu și clima – prin acordarea de sprijin cu prioritate investițiilor în procese, practici și/sau tehnologii prietenoase cu mediul și adaptate schimbărilor climatice sau bazate pe utilizarea energiei regenerabile și conservarea resurselor (eficientizarea utilizării / economisire).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL – Măsura este complementară cu Măsura 19.2_16 din cadrul SDL, în sensul că beneficiarii direcți ai Măsurii 19.2_16 vor fi sprijiniți cu prioritate ca și beneficiari direcți ai Măsurii 19.2_4, în scopul consolidării formelor asociative create la nivel local. De asemenea, măsura este complementara și cu măsura M19.2_6.1 în sensul că beneficiarii direcți ai acesteia pot deveni beneficiari direcți ai măsurii M19.2_4 pentru consolidarea activităților agricole dezvoltate prin intervențiile anterioare.

Sinergia cu alte măsuri din cadrul SDL – Măsura 19.2_4 împreună cu Măsura 19.2_6.1 contribuie la realizarea Priorității de dezvoltare 2, fiind în acest sens în relație de sinergie cu aceasta.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a Măsurii 19.2_4 rezidă are la bază impactul pozitiv estimat prin intervenția acesteia la nivelul sectoarelor agricole prioritare pentru teritoriu, constând în crearea unor ferme competitive la nivel local, înlesnirea accesului la piață al acestora prin stimularea creării de lanțuri alimentare integrate (lanțuri scurte), în special prin sprijinirea asocierilor dintre fermele locale, creșterea numărului de locuri de muncă și a nivelului de calificare, asimilarea unor practici, procese și tehnologii inovative, prietenoase cu mediul și adaptate schimbărilor climatice, bazate pe utilizarea energiei regenerabile și conservarea resurselor (eficientizarea utilizării acestora/economisire).

 1. Trimiteri la alte acte legislative Legislație UE
 • R (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 • R (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a R (UE) nr. 637/2008 al Consiliului și a R (UE) nr. 73/2009 al Consiliului
 • Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii
 • R (UE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole

Alte acte normative în vigoare aplicabile.

Legislație națională

 • Legea cooperației agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii cooperative agricole
 • Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii societăți cooperative agricole
 • Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii Grupuri de producători)
 • Alte acte normative în vigoare privind respectarea normelor sanitare, sanitar-veterinare sau de altă natură corespunzătoare tipurilor de investiții aferente Măsurii

 

 1. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă)
 • Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor.
 1. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg.(UE) 1305/2013
 • Instrument financiar conform condițiilor detaliate în cap. 8.16. din PNDR 2014-2020
 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
 • Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploatații în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare.
 • Investiții în înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor.
 • Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art. 17 (5) al Reg. 1305/2013 (maxim 24 luni de la momentul instalării) și investiții de conformare cu noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) (maxim de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație).
 • Asigurarea utilităților și racordărilor necesare funcționării fermei.
 • Investiții în procesarea* produselor agricole* la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole) – cu excepția proiectelor depuse de parteneriate sau membrii ai formelor asociative create prin măsura M19.2_16 și care vizează consolidarea acestor asocieri, vor fi realizate doar împreună cu investițiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).
 • Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu.
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

** Cheltuielile vor fi eligibile începând cu momentul apariției de noi standarde aplicabile exploatațiilor agricole.

 

Atenție !!! – Pentru o fi eligibile costurile asociate acțiunilor eligibile se vor încadra prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare PNDR 2014-2020.

Actiuni neeligibile:

 • Achizitia de cladiri;
 • Constructia si modernizarea locuintei;
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma;
 • Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturi);
 • Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole;

 

 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică care să respecte minimul prevăzut de legislația în vigoare la momentul lansării sesiunii de depunere a proiectelor.
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin Măsură.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției.
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico – economice.
 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă (conform art. 17, alin. 5 din R (UE) nr.1305/2013).
 • Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația europeană (conform art. 17, alin. 6 din R (UE) nr.1305/2013).
 • Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar- veterinar și de siguranță alimentară.
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

In cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I.

 1. Criterii de selecție
 2. Proiecte propuse de beneficiari eligibili care dețin exploatații mici și
 3. Proiecte care vizează sectoare prioritare conform analizei diagnostic și SWOT, precum: sectorul zootehnic (suine, bovine, ovine și caprine) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor).
 4. Proiecte care propun crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect, în special din cadrul sectoarelor agricole prioritate la nivel local a cel puțin două operațiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:
 • a – producție agricolă primară – procesare – comercializare.
 • b – producție agricolă primară – procesare.
 1. Proiecte propuse în scopul consolidării asocierii fermierilor care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau medii, în special în cadrul formelor asociative realizate prin Măsura 19.2_16.4 și/sau a altor cooperative sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare:
 • a – Proiecte depuse de cooperative și/sau grupuri de producători create în cadrul Măsurii 19.2_16 formate preponderent din exploatații mici și/sau medii.
 • b – Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri în cadrul formelor asociative create prin Măsura 19.2_16 și care dovedesc contribuția investiției propuse la realizarea Planului pentru dezvoltarea lanțului scurt/Planului de Marketing pentru piață locală și la consolidarea formei asociative locale .
 • c – Proiecte depuse de alte cooperative și grupuri de producători de la nivelul teritoriului LEADER GAL formate preponderent din ferme mici și medii.
 1. Proiecte propuse în funcție de nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole (studii superioare, studii liceale și post liceale, școli profesionale).
 2. Proiecte care contribuie la consolidarea forței de muncă la nivel local prin crearea de noi locuri de muncă pentru populația locală, în special pentru categorii de populație aflate în situații de risc și rromi.
 3. Proiecte care propun investiții în procese, practici și/sau tehnologii inovative pentru teritoriu, prietenoase cu mediul și adaptate schimbărilor climatice sau bazate pe utilizarea energiei regenerabile și conservarea resurselor (eficientizarea utilizării acestora/economisire).
 4. Sume (aplicabile) și rata sprijinului (Sprijin public nerambursabil)

– în cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO și în cazul cooperativelor și grupurilor de producători (conform punct 4), rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar în cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30%, și nu va depăși:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 70.000 euro, respectiv maxim

35.000 euro pentru fermele mici;

 • în cazul proiectelor care prevăd construcții-montaj – maximum 70.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 35.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 70.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 35.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole / formelor asociative aferente M19.2_16 – maximum 70.000 euro, respectiv 35.000 euro pentru fermele mici. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 350.000 și 500.000 SO;
 • în cazul investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare (conf. art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conf. anexa II a R 1305), respectiv investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători) și a proiectelor integrate.
 1. Indicatori de monitorizare

Indicatori conform ariei de intervenție corespunzătoare Măsurii/2A – număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți – 2 exploatații / beneficiari.

Prin tipul investițiilor propuse Măsura contribuie indirect și la realizarea indicatorilor ariei de intervenție secundară 3A – număr de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri / organizații de producători – 2 exploatații.

Indicator specific LEADER – creare locuri de muncă – număr de locuri de muncă create – 2 locuri de muncă.