Ghid solicitant_M19.2_6.2

Cerere finantare M19.2_ 6.2.

 GE1.1.-Fisa-Conformitate-19.2_6.2

 GE1.2. Fisa-eligibilitate-19.2_6.2

 GE1.3 Fisa_-selectie-masura-19.2_6.2

 GE.1.4 Vizita pe teren

 GE1.5 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare

 Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M19.2_6.2

  Anexa_3_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

 Anexa_4_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

 Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

 Anexa_6.4_Declaratie_ca_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

 Anexa_7+Anexa 8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_19.04.2017

MĂSURA 19.2_6.2 – „Sprijin pentru demararea de afaceri în domenii non-agricole în teritoriul de tip LEADER “

Tipul masurii:

□ INVESTITII

□ SERVICII

X SPRIJIN FORFETAR

 • Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de intervene a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Sprijinul acordat in cadrul Masuri 19.2_6.2 contribuie la solutionarea unor nevoi relevante la nivelul teritoriului identificate in cadrul analizei diagnostic si SWOT, legate de aspecte precum: necesitotea reducerii dependentei locale de activitatile agricole si diminuarea fluctuatiei locurilor de munca datorata caracterului sezonier al acestor activitati, prin promovarea antreprenorialului; necesitatea diversificarii activitati lor economice si a ocuparii fortei de munca si cresterea veniturilor gospodariilor agricole locale; necesitatea dezvoltarii activitatilor non-agricole locale pentru crearea de locuri de munca la nivel teritorial si cresterea veniturilor populatiei la nivelul teritoriului in scopul obtinerii unui echilibru socioeconomic local si dezvoltarii locale durabile.

Obiectivul de dezvoltare rurala conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. Masura contribuie la Obiectivul 3 „Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunita$ilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca”.

Obiective specifice ale masurii. Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice:

 • Diversificarea economiei locale prin infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor locale competitive pentru cresterea numarului locurilor de munca si asigurarea unor servicii si produse de calitate la nivel local.
 • Stimularea turismului local si a activitatilor economice care au la baza activitati traditionale pentru promovarea identitatii locale.
 • Infiintarea, modernizarea si dotarea facilitatilor medicale si veterinare locale (cabinete medicale, laboratoare etc.).

Masura contribuie la urmatoarele priorita^i prevazute la art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

 • Prioritatea 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale.

Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Masura contribuie la Domeniul de Interventie 6A Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca, conform art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013.

Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013:

 • Inovare sprijinirea diversificarii activitatilor economice la nivelul teritoriului GAL, va inlesnii adoptarea unor noi metode si tehnologii inovative care sa conduca la noi oportunitati si posibilitati pentru o dezvoltare economica locala durabila.
 • Mediul si clima sprijinul acordat microintreprinderilor si intreprinderilor mici de la nivelul teritoriului pentru productia si utilizarea surselor regenerabile de energie in contextul dezvoltarii activitatilor non-agricole va contribuii la reducerea efectelor schimbarilor climatice. De asemenea, sprijinul acordat activitatilor agroturistice va viza promovarea unui turism responsabil, bazat pe conservarea si, mai ales, promovarea zone lor locale naturale sensibile si a biodiversitatii locale, contribuind, in acelasi timp, la generarea de venturi si locuri de munca la nivel local.

Complementaritatea cu alte masuri din SDL – Masura este complementara cu Masura 19.2_16 din cadrul SDL, in sensul ca beneficiarii directi ai Masurii 19.2_16 vor fi sprijiniti cu prioritate ca si beneficiari directi ai Masurii 19.2_6.2, in scopul consolidarii formelor asociative create la nivel local prin dezvoltarea unor activitati non agricole complementare pentru crearea lanturilor scurte si/sau promovarii pietei locale. De asemenea, masura este complementara cu masurile M19.2_6.3 si M19.2_4, in sensul ca beneficiari directi ai acestora pot deveni beneficiari directi ai masurii M19.2_6.2 in scopul diversificarii activitatilor agricole prin activitati noi non-agricole.

Sinergia cu alte masuri din cadrul SDL – Masura propusa, contribuie impreuna cu masura, M19.2_7 la realizarea Prioritatii de dezvoltare 6, fiind in acest sens in relatie de sinergie cu acestea.

 • Valoarea adaugata a masurii

Sprijinul acordat in cadrul Masurii19.2_6.2, creeaza valoare adaugata la nivel local prin stimularea activitatilor non-agricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor contribuind la reducerea dependentei fata de agricultura. De asemenea masura va sprijinii dezvoltarea micilor intreprinzatori locali, din sectoarele cu potential ridicat de dezvoltare identificate la nivelul teritoriului (servicii pentru populatia teritoriului, productie, agroturism, industrii creative si culturale, inclusiv mestesuguri, activitati de servicii in tehnologia informatiei) realizandu-se in acest fel facilitarea diversificarii economiei locale prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei a nivelul teritoriului.

 • Trimiteri la alte acte legislative Legislate UE
 • Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microintreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii

Legislate nationals

 • Ordonanta de Urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuate si intreprinderile familiale cu modificarile si completarile ulterioare
 • Ordonanta de Urgenta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national
 • Beneficiari directi / indirecti (grup tinta)
 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversified activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole in spatiul LEADER aferent GAL pentru prima data. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul LEADER aferent GAL, care isi propun activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate la nivelul teritoriului LEADER aferent GAL, in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).
 • Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea de noi activitati nonagricole in teritoriul LEADER aferent GAL, pe baza unui Plan de Afaceri.

 • Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile

Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru si capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Costuri neeligibile

Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, precum si producerea si comercializarea produselor din Anexa I din Tratat.

 • Conditii de eligibilitate
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
 • Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri.
 • Obiectivul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin Masura.
 • Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul aferent teritoriului LEADER GAL, iar activitatea va fi desfasurata in teritoriul LEADER aferent GAL.
 • Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la data notificarii de primire a sprijinului.

Alte angajamente

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri).

 • Criterii de selectie
 1. Proiecte initiate de intreprinderi existente sau fermieri/membrii ai gospodariilor agricole care au desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si intentioneaza sa isi diversifice activitatea intr-un sector non-agricol.
 2. Proiecte propuse pentru sectoarele cu potential de crestere locala in acord cu analiza diagnostic si SWOT a teritoriului (servicii pentru populatia locala, productie, agroturism, industrii creative si culturale, inclusiv mestesuguri, activitati de servicii in tehnologia informatiei).
 3. Proiecte care demonstreaza un nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri in sensul ca solicitantul va face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de peste 30% din valoarea primei transe de plata.
 4. Proiecte depuse de beneficiari eligibili care sunt parteneri in cadrul formelor asociative create prin Masura 19.2_16 si care dovedesc contribute investitiei propuse la realizarea Planului de Afaceri/Marketing pentru crearea lantului scurt si la consolidarea formei asociative locale.
 5. Proiecte care contribuie la consolidarea fortei de munca la nivel local prin crearea de noi locuri de munca pentru populatia locala, in special pentru categorii de populatie vulnerabile/aflate in situatii rise si rromi.
 • Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

Cuantumul sprijinului este de 40.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 50.000 de euro/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism.

Sprijinul pentru infiintarea de activitati non-agricole in zone rurale se va acorda, sub forma de prima, in doua transe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finantare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a Planului de Afaceri, fara a depasi cinci ani de la semnarea deciziei de finantare.

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 57 luni si include controlul implementarii corecte precum si plata ultimei transe.

In cazul neimplementarii corecte a Planului de Afaceri, sumele platite, vor fi recuperate proportional cu obiectivele nerealizate.

Planul de afaceri va include cel putin urmatoarele:

 • Prezentarea situatiei economice initiale a beneficiarului care solicita sprijinul.
 • Prezentarea etapelor si obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activitati ale beneficiarului.
 • Prezentarea detaliata a actiunilor si resurselor aferente (materiale, umane si financiare) necesare pentru dezvoltarea activitatilor beneficiarului, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea, care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competence ale angajatilor.

Domeniile de diversificare acoperite in cadrul Masurii sunt:

-Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul LEADER GAL, etc.).

-Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, productie de combustibil din biomasa – ex.: fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.

 • Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica).
 • Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale nonagricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.).
 • Indicatori de monitorizare

Indicatori conform ariei de interventie corespunzatoare Masurii/6A / LEADER numar de locuri de munca create4 locuri de munca.