Ghid Solicitant 19.2_16

Anexa 1 Cerere de finantare 19.2_16

GE1.1 Fisa Conformitate 19.2_16

GE 1.2 Fisa Eligibilitate 19.2_16

GE1.3 Fisa selectie masura 19.2_16

Anexa_2_-_Model_plan_marketing

Anexa_3_-_aferenta_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare_

Anexa_4_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat

Denumirea măsurii – Sprijin pentru cooperarea și asocierea actorilor locali în scopul promovării de activități privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale – 19.2_16/3A

 

Tipul măsurii:    □ INVESTIŢII

SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR

 

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL

Măsura propusă vine în sprijinul unor nevoi relevante, identificate la nivelul teritoriului în cadrul analizei diagnostic și SWOT, în ceea ce privește: necesitatea cooperării între micii producători locali în scopul identificării unor modalități de promovare și comercializare a unui volum crescut de produse locale și identificării atragerii unor noi categorii de consumatori; necesitatea înființării lanțurilor alimentare la nivel local și organizării acestora pe principii de calitate, siguranță alimentară și pe o aprovizionare constantă; necesitatea creșterii nivelului de profesionalism și cunoaștere! Informare a micilor producătorilor locali pentru o mai bună integrare pe piață; necesitatea unei cooperări integrate la nivel local între producători, procesatori, comercianți, și restaurante, unități de cazare, instituții de învățământ, autorități publice și alți consumatori, în scopul creșterii veniturilor populației și a stimulării economiei locale.

     Obiectivul de dezvoltare rurală conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4. Măsura contribuie la Obiectivul 1 „Favorizarea competitivității agriculturii locale”.

     Obiective specifice ale măsurii. Măsura contribuie la următoarele obiective specifice:

 • Stimularea asocierii și/sau a cooperării dintre producătorii locali pentru promovarea produselor locale și creșterea accesului pe piață a acestora.
 • încurajarea accesului fermierilor locali la informații și cunoaștere, precum și creșterea nivelului de calificare a acestora și a lucrătorilor din ferme în general.

Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute la art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013:

 • Prioritatea 3  Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură.
 • Prioritatea 1 – încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultura, silvicultura și în zonele rurale.

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 și art. 14 din Reg. (UE) nr.1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 3A – îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale, și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale, conform art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013.

Măsura contribuie la următoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013:

 • Inovare – măsura este în sine inovativă pentru teritoriu prin sprijinirea de acțiuni care presupun transferul de cunoștințe și informații legate de procese, practici și/sau tehnologii inovative pentru teritoriu și care conduc la obținerea unor produse locale competitive și la înlesnirea accesului acestora la piețele locale.
 • Mediul și clima – prin acordarea de sprijin acțiunilor care presupun procese, practici și/sau tehnologii prietenoase cu mediul și adaptate schimbărilor climatice sau bazate pe utilizarea energiei regenerabile și conservarea resurselor (eficientizarea utilizării/economisire).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL – Măsura este complementara cu măsurile M19.2_4 și M19.2_6.2, din cadrul SDL, în sensul că beneficiarii direcți ai acestora vor putea fi sprijiniți ca și beneficiari direcți ai Măsurii 19.2_16, în scopul consolidării formelor asociative create la nivel local.

Sinergia cu alte măsuri din SDL – Nu e cazul.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a Măsurii propuse rezidă din caracterul profund inovator al acesteia pentru întregul teritoriu, aceasta reprezentând punctul nodal al întregii strategii, în sensul că prin sprijinul acordat se creează premisele unor parteneriate durabile la nivel local, stimulându-se în acest fel cooperarea pe toate nivele și asigurându-se caracterul integrator al strategiei prin complementaritatea cu celelalte măsuri de investiții pentru sectoarele agricole sau de diversificare. în același timp valoarea adăugat rezidă și din impactul estimat prin crearea și promovarea unor produse locale competitive, adaptate cerințelor pieței, înlesnirea accesului micilor producători la categorii variate de consumatori și consolidarea legăturilor dintre aceștia, creșterea nivelului de profesionalism și cunoaștere a fermierilor și, în acest fel, creșterea veniturilor și a calității vieții populației locale.

 1. Trimiteri la alte acte legislative Legislație UE
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 • Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

Legislația națională           

 1. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă)

Parteneriatele constituite din cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.

 • Fermieri;
 • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.
 1. Tip sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)
 • Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv.

 

 1. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare pentru promovarea unor proiecte comune care implică cel puțin două entități care cooperează pentru:

– Crearea/dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), și/sau

– Activități de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanț scurt (sau lanțuri scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) și la piață locală deservită de acest lanț/aceste lanțuri.

În vederea realizării activităților prevăzute, sprijinul se va acorda pentru îndeplinirea graduală a obiectivelor cooperării, după num urmează:

Faza 1 – privind consolidarea cooperării, funcționarea acesteia și elaborarea Planului final privind crearea lanțului scurt sau Planului final de Marketing pentru piață locală și implică:

A: Costurile eligibile asociate acțiunilor propuse în cadrul unei Cereri de Intenție referitoare la conceptul inițial de proiect privind lanțul scurt sau marketingul adaptat pieței locale*** . Aceste costuri vizează acțiuni care vor avea drept scop coordonarea și organizarea parteneriatului, după cum urmează:

– Costuri de animare pentru formare și consolidarea cooperării/parteneriatului asociate activităților de consultare, întâlniri, grupuri de lucru etc. realizate între parteneri locali, în condițiile unui proiect colectiv care va furniza beneficii unei anumite zone clar identificabile;

 • Cheltuieli privind costurile generale ale proiectului: elaborarea studiilor/planurilor de marketing asociate proiectului, conceptul de marketing, plan de afaceri, studii de fezabilitate etc.;
 • Costuri de funcționare a cooperării: închiriere sediu, achiziție echipamente IT sau alte dotări necesare cooperării.

*** Beneficiarul va avea obligația că în termen de maxim 4 luni de la acordarea sprijinului să prezinte spre avizare Planul final privind crearea lanțului scurt/Planul final de Marketing pentru piață locală, în caz contrar cheltuielile aferente primei faze vor deveni neeligibile. GAL va aviza acest plan în cel mult o lună de la primire și va apela la sprijinul unor experți externi daca situația o va cere.

Faza 2 – creșterea capacității membrilor cooperării pentru utilizarea de practici/ tehnici/metode și tehnologii pentru dezvoltarea de produse competitive, prietenoase cu mediul și adaptate schimbărilor climatice, orientarea către piață a fermelor din cadrul cooperării și crearea/ dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare/ piețe locale (cu produse alimentare), și/sau activități de promovare asociate acestora.

Această fază va implica costuri directe asociate unor acțiuni specifice corelate cu Planul final privind crearea lanțului scurt Planul final de Marketing pentru piață localădupă cum urmează:

B: Costuri aferente unor acțiuni specifice:

b1. Acțiuni care prevăd investiții tangibile și intangibile conform măsurilor de investiții prevăzute la nivelul strategiei cu rol în crearea/dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare), și/sau activități de promovare asociate acestora. Acestea se vor constitui în proiecte separate depuse în cadrul Măsurilor de investiții precizate mai sus și vor respecta intensitatea sprijinului acordat la nivelul acestora.

b2. Acțiuni care prevăd servicii de tip transfer de cunoștințe și informare în cadrul cooperării finanțate în procent de 100% din suma globală a Măsurii 19.2_16, după cum urmează:

 • cursuri de formare profesională;
 • activități demonstrative;
 • acțiuni de informare.

Cheltuieli neeligibile  asociate actiunilor din faza 2, tip b2:

 • costurile legate de cursuri de formare profesionala care fac parte din programul de educatie sau sisteme de invatamant secundar si superior;
 • costurile legate de cursuri de formare profesionala finantate prin alte programe;
 • costurile cu investitiile;

Toate cheltuielile trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor unei bune gestionari financiare, in special din punct de vedere al raportului pret- calitate.

 

 1. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili (formă de cooperare/parteneriat alcătuit din cel puțin două entități, așa cum sunt acestea precizate la punctul 4).
 • Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea.

–  Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune Cerere de Intenție, referitoare la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare.

 • Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta o Cerere de Intenții privind un concept de marketing adaptat la piață locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse.
 • Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfășurare sau finalizat.
 • Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și piețele locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014
 • Planul final privind crearea lanțului scurt/Planul final de Marketing pentru piață locală va fi avizat de GAL în cel mult 6 luni de la acordarea sprijinului.
 • Parteneriatul/cooperarea sau membrii desemnați de la nivelul acesteia vor realiza și implementa cel puțin o acțiune/proiect (de tip b1) prin intermediul altor Măsuri de investiții de la nivelul SDL, care să conducă la obiectivele stabilite prin Planul final privind crearea lanțului scurt/Planul final de Marketing pentru piață locală.
 1. Criterii de selecție
 2. Proiecte propuse de parteneriate/asocieri reprezentative în funcție de numărul de parteneri implicați.
 3. Proiecte propuse de parteneriate/asocieri cu o structură adecvată (relevantă) în raport cu obiectivul proiectului sau cu o anumită zonă de la nivelul teritoriului.
 4. Proiecte care presupun obținerea unei forme juridice a parteneriatelor/(asocierilor) cooperărilor create, în acord cu legislația în vigoare și cu obiectivele acestora (de ex: cooperative, grupuri de producători sau asociații de producători, alte tipuri etc.).
 5. Proiecte care propun crearea/dezvoltarea de “piețe locale” accesibile (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și punctul de vânzare).
 6. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea maximă eligibilă a sprijinului este de maxim 15714,95 euro/proiect exceptând cheltuieli aferente acțiunilor de tip b1. Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă eligibilă a sprijinului acordat pe proiect depus.

Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (în afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.

Intensitatea ajutorului este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile cu excepția cheltuielilor aferente acțiunilor de tip b1, care vor face obiectul unor proiecte finanțate în cadrul măsurilor respective de investiții aferente SDL***.

 

***ATENŢIE!!!

In cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor masuri, atunci costurile sunt acoperite din alocarea financiara aferenta respectivelor masuri, în cadrul unor proiecte separate și în limita ratei de sprijin aferentă acestor măsuri.

 1. Indicatori de monitorizare:

Indicatori conform ariei de intervenție corespunzătoare Măsurii/3A – număr de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători – exploatații.