Ghid Solicitant 19.2_16

 Anexa-1-Cerere-de-finantare-19.2_16

 GE1.1-Fisa-Conformitate-19.2_16

 GE-1.2-Fisa-eligibilitate-19.2_16

 GE1.3-Fisa_-selectie-masura-19.2_16

 Anexa_2_-_Model_plan_marketing

 Anexa_3_-aferenta_STP_din_cadrul_national_de_legislativ_de_implementare_

 Anexa_4_-_Acord_de_cooperare_pentru_constituire_Parteneriat

MASURA 19.2_16 – Sprijin pentru cooperarea si asocierea actorilor locali in scopul promovarii de activitafi privind dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare si a piefelor locale 

Tipul masurii: □ INVESTITII

X SERVICII

□ SPRIJIN FORFETAR  

Descrierea generala a masurii, inclusiv a logicii de intervetie a acesteia si a contributiei la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele transversale si a complementarity cu alte masuri din SDL

 Masura propusa vine in sprijinul unor nevoi relevante, identificate la nivelul teritoriului in cadrul analizei diagnostic si SWOT, in ceea ce priveste: necesitatea cooperarii intre micii producatori locali in scopul identificarii unor modalitati de promovare si comercializare a unui volum crescut de produse locale si identificarii/atragerii unor noi categorii de consumatori; necesitatea infiintarii lanturilor alimentare la nivel local si organizarii acestora pe principii de calitate, siguranta alimentara si pe o aprovizionare constanta; necesitatea cresterii nivelului de profesionalism si cunoastere/informare a micilor producatori lor locali pentru o mai buna integrare pe piata; necesitatea unei cooperari integrate la nivel local intre producatori, procesatori, comercianti, si restaurante, unitati de cazare, institutii de invatamant, autoritati publice si alti consumatori, in scopul cresterii veniturilor populatiei si a stimularii economiei locale.

Obiectivul de dezvoltare rurala conform Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.                                     Masura contribuie la Obiectivul 1 „Favorizarea competitivitatii agriculturii locale“.

Obiective specifice ale masurii.

Masura contribuie la urmatoarele obiective specifice:

 • Stimularea asocierii si/sau a cooperarii dintre producatorii locali pentru promovarea produselor locale si cresterea accesului pe piata a acestora.
 • Incurajarea accesului fermierilor locali la informatii si cunoastere, precum si cresterea nivelului de calificare a acestora si a lucratorilor din ferme in general.

Masura contribuie la urmatoarele prioritati prevazute la art. 5 din Reg. (UE) nr.1305/2013:

Prioritatea 3 – Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura.

Prioritatea 1 incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele rurale.

Masura corespunde obiectivelor art. 35 si art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Masura contribuie la Domeniul de lnterventie 3A – imbunatatirea competitivitatii producatori lor primari printr-o integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale, si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale, conform art. 5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Masura contribuie la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013:

Inovare – masura este in sine inovativa pentru teritoriu prin sprijinirea de actiuni care presupun transferul de cunostinte si informatii legate de procese, practici si/sau tehnologii inovative pentru teritoriu si care conduc la obtinerea unor produse locale competitive si la inlesnirea accesului acestora la pietele locale.

Mediul si climaprin acordarea de sprijin actiunilor care presupun procese, practici si/sau tehnologii prietenoase cu mediul si adaptate schimbarilor climatice sau bazate pe utilizarea energiei regenerabile si conservarea resurselor (eficientizarea utilizarii/economisire).  

Complementaritatea cu alte masuri din SDL – Masura este complementara cu masurile M19.2_4 si M19.2_6.2, din cadrul SDL, in sensul ca beneficiarii directi ai acestora vor putea fi sprijiniti ca si beneficiari directi ai Masurii 19.2_16, in scopul consolidarii formelor asociative create la nivel local.

Sinergia cu alte masuri din SDL – Nu e cazul. 

Valoarea adaugata a masurii

Valoarea adaugata a Masurii propuse rezida din caracterul profund inovator al acesteia pentru intregul teritoriu, aceasta reprezentand punctul nodal al intregii strategii, in sensul ca prin sprijinul acordat se creeaza premisele unor parteneriate durabile la nivel local, stimulandu-se in acest fel cooperarea pe toate nivele si asigurandu-se caracterul integrator al strategiei prin complementaritatea cu celelalte masuri de investitii pentru sectoarele agricole sau de diversificare. in acelasi timp valoarea adaugata rezida si din impactul estimat prin crearea si promovarea unor produse locale competitive, adaptate cerintelor pietei, inlesnirea accesului micilor producatori la categorii variate de consumatori si consolidarea legaturilor dintre acestia, cresterea nivelului de profesionalism si cunoastere a fermierilor si in acest fel, cresterea veniturilor si a calitatii vietii populatiei locale.

Trimiteri la alte acte legislative

Legislatia UE :       

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generate privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

Legislatia nationala:

 Beneficiari direct / indirecti (grup tinta). Parteneriatele constituite din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol.

 • Fermieri;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici;
 • Organizatii neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Tip sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)

 • bursarea cheltuielilor eligibile efectuate si platite efectiv.
 • Plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare corespunzatoare procentului de 100% din valoarea Ramavansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 din Regulamentul 1305/2013.

Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile.  

Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin doua entitati care coopereaza pentru:

 • Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu produse alimentare), si/sau activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi.

In vederea realizarii activitatilor prevazute, sprijinul se va acorda pentru indeplinirea graduala a obiectivelor cooperarii, dupa num urmeaza:  

Faza 1 – privind consolidarea cooperarii, functionarea acesteia si elaborarea Planului final privind crearea lantului scurt sau Planului final de Marketing pentru piata locala si implica:

 A: Costurile eligibile asociate actiunilor propuse in cadrul unei Cereri de Intense referitoare la conceptul initial de proiect privind lantul scurt sau marketingul adaptat pietei locale.            Aceste costuri vizeaza actiuni care vor avea drept scop coordonarea si organizarea parteneriatului, dupa cum urmeaza:

Costuri de animare pentru formare si consolidarea cooperarii/parteneriatului asociate activitatilor de consultare, intalniri, grupuri de lucru etc. realizate intre parteneri locali, in conditiile unui proiect colectiv care va furniza beneficii unei anumite zone clar identificabile;

 • Cheltuieli privind costurile generate ale proiectului: elaborarea studiilor/planurilor de marketing asociate proiectului, conceptul de marketing, plan de afaceri, studii de fezabilitate etc.;
 • Costuri de functionare a cooperarii: inchiriere sediu, achizitie echipamente IT sau alte dotari necesare cooperarii.

*** Beneficiarul va avea obligatia ca in termen de maxim 4 luni de la acordarea sprijinului sa prezinte spre avizare Planul final privind crearea lantului scurt/Planul final de Marketing pentru piata locala,, in caz contrar cheltuielile aferente primei faze vor deveni neeligibile. GAL BZ-PH va aviza acest plan in cel mult o luna de la primire si va apela la sprijinul unor experti externi daca situatia o va cere.

Faza 2 cresterea capacitatii membrilor cooperarii pentru utilizarea de practici/ tehnici/metode si tehnologii pentru dezvoltarea de produse competitive, prietenoase cu mediul si adaptate schimbarilor climatice, orientarea catre piata a fermelor din cadrul cooperarii si crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu produse alimentare), si/sau activitati de promovare asociate acestora.

Aceasta faza va implica costuri directe asociate unor actiuni specifice corelate cu Planul final privind crearea lantului scurt / Planul final de Marketing pentru piata locala, dupa cum urmeaza:

B: Costuri aferente unor actiuni specifice:

b1. Actiuni care prevad investitii tangibile si intangibile conform masurilor de investitii prevazute la nivelul strategiei cu rol in crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu produse alimentare), si/sau activitati de promovare asociate acestora. Acestea se vor constitui in proiecte separate depuse in cadrul Masurilor de investitii precizate mai sus si vor respecta intensitatea sprijinului acordat la nivelul acestora.

b2. Actiuni care prevad servicii de tip transfer de cunostinte si informare in cadrul cooperarii finantate in procent de 100% din suma globala a Masurii 19.2_16, dupa cum urmeaza:

 • cursuri de formare profesionala;
 • activitati demonstrative;
 • actiuni de informare.

Cheltuieli neeligibile  asociate actiunilor din faza 2, tip b2:

 • costurile legate de cursuri de formare profesionala care fac parte din programul de educatie sau sisteme de invatamant secundar si superior;
 • costurile legate de cursuri de formare profesionala finantate prin alte programe;
 • costurile cu investitiile;

Toate cheltuielile trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor unei bune gestionari financiare, in special din punct de vedere al raportului pret- calitate.

Conditii de eligibilitate

 • Solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili (forma de cooperare/parteneriat alcatuit din cel putin doua entitati).
 • Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea.
 • Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune Cerere de Intentie, referitoare la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare.
 • Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezenta o Cerere de Intentii privind un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a activitatilor de promovare propuse.
 • Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi in curs de desfasurare sau finalizat.
 • Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de aprovizionare si pietele locale stabilite in conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014
 • Planul final privind crearea lantului scurt/Planul final de Marketing pentru piata locala va fi avizat de GAL  BZ-PH in cel mult 6 luni de la acordarea sprijinului.
 • Parteneriatul/cooperarea sau membrii desemnati de la nivelul acesteia vor realiza si implementa cel putin o actiune/proiect (de tip b1) prin intermediul altor Masuri de investitii de la nivelul SDL, care sa conduca la obiectivele stabilite prin Planul final privind crearea lantului scurt/Planul final de Marketing pentru piata locala.

Criterii de selectie

 1. Proiecte propuse de parteneriate/asocieri reprezentative in functie de numarul de parteneri implicati.
 2. Proiecte propuse de parteneriate/asocieri cu o structura adecvata (relevanta) in raport cu obiectivul proiectului sau cu o anumita zona de la nivelul teritoriului.
 3. Proiecte care presupun obtinerea unei forme juridice a parteneriatelor/(asocierilor) cooperarilor create, in acord cu legislatia in vigoare si cu obiectivele acestora (de ex: cooperative, grupuri de producatori sau asociatii de producatori, alte tipuri etc.).
 4. Proiecte care propun crearea/dezvoltarea de “piete locale” accesibile (i.e. distanta geografica mai mica intre punctul de productie si punctul de vanzare).

Sume (aplicabile) si rata sprijinului

Valoarea maxima eligibila a sprijinului este de maxim 15.714,95 euro/proiect exceptand cheltuieli aferente actiunilor de tip b1. Costurile de functionare a cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima eligibila a sprijinului acordat pe proiect depus.

Daca proiectele de parteneriat intra in sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (in afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat in conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.

Intensitatea ajutorului este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile cu exceptia cheltuielilor aferente actiunilor de tip b1, care vor face obiectul unor proiecte finantate in cadrul masurilor respective de investitii aferente SDL***.

***ATENTIE!!!

In cazul in care planul de proiect include, de asemenea, actiuni care sunt eligibile in cadrul altor masuri, atunci costurile sunt acoperite din alocarea financiara aferenta respectivelo masuri, in cadrul unor proiecte separate si in limita ratei de sprijin aferenta acestor masuri.

Indicatori de monitorizare:

Indicatori conform ariei de interventie corespunzatoare Masurii/3A – numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori – 2 exploatatii.