Importata implementării LEADER pentru dezvoltarea totala a teritoriului aferent Grupului de Acţiune Buzău-Prahova, rezidă din faptul ca acesta nu a mai beneficiat de avantajele acestui tip de abordare, avantaje care au la bază caracteristicile abordării în sine, anume: implicarea actorilor locali in grupuri de acţiune locala, strategia locala de dezvoltare adecvata teritoriului; elaborarea şi punerea in aplicare de “jos in sus” a acestei strategii locale, acţiuni integrate şi multisectoriale, inovare, relaţionare, cooperare. Pornind de la cele mai sus enunţate, suntem convinşi că implementarea abordării LEADER, prin intermediul strategiei de dezvoltare locale propuse şi prin insăşi maniera de realizare a acesteia, aduce cu sine, generarea de valoare adăugată la nivelut teritoriutui propus prin următoarele elemente: strategia de dezvoltare locala propusa respectă caracterul unic al teritoriului desemnat; capacitatea instituţională se va crea şi consolida la nivel local prin parteneriate locale, dezvoltandu-se şi utilizandu-se resursele umane şi know-how; se vor genera situaţii de câştig reciproc între părţile implicate şi avantaje colaborative la nivelul comunitătilor din teritoriu; sunt identificate soluţii locale integrate şi creative pentru problemele manifestate la nivel local; aplicarea conceptului de inovare într-o maniera flexibila si adaptat specificului local; dezvoltarea identităţii locale; schimburi de experienţă şi bune practici inter-teritoriale şi trans-naţionale în special prin realizarea de proiecte de cooperare în cadrul sub-măsurii 19.3, PNDR 2014-2020. Strategia de Dezvoltare Locală, prezentată in cele ce urmează, a fost elaborata pe baza unei metodologii participative, in care procesele de analiza a caracteristicilor fundamentale ale teritoriului s-au corelat şi susţinut reciproc cu procesele de animare, mobilizare si consultare a actorilor locali in ceea ce priveşte aceste caracteristici, identificarea problemelor locale si a oportunităţitor / soluţiitor pentru rezolvarea acestora, strategia în sine fiind de fapt produsul analizei teritoriului si al consultărilor actoritor locali implicaţi in cadrul procesului de elaborare. Teritoriul vizat de strategie, cuprinde o suprafaţă de 280,15 kmp, exclusiv rurală şi o populaţie totată de 13.161 locuitori de unde rezultă o densitate totată de 46,98 loc./Kmp. În ceea ce priveşte principalele caracteristici care-l definesc, se poate afirma ca teritoriul vizat este omogen, fiind situat în sectorul central şi estic al Câmpiei Române, având continuitate dată de spaţiul administrativ aferent celor 5 comune partenere (Amaru, Mihailesti, Movila Banului, Baba-Ana, Boldesti-Gradistea) la nivelul Judeţelor Buzău şi Prahova, dispunând de o buna conectivitate externă şi accesabilitate internă, datorită cailor rutiere importante care-l străbat şi înregistrând tendinţe similare tuturor zonelor sale, în ceea ce priveşte evoluţia principalelor caracteristici economice, demografice, sociale, culturale sau instituţionale şi a nevoilor de intervenţie pentru dezvoltare asociate acestor tendinţe (conform Capitolului I). Astfel, situaţia locală se caracterizează printr-o economie cu potenţial de creştere prin diversificare datorită unui număr consistent de firme active, cu o cifră de afaceri în creştere, interesului local pentru demararea unor noi activităţi si pentru dezvoltarea profesionala mai ales in rândul tinerilor, dar care la acest moment este bazată în special pe comerţ şi agricultură de semi/subzistenţă, o forţă de munca lipsită de oportunităţi, cu un nivel scăzut de calificare, dependentă de activităţi agricole sezoniere pe fondul tendinţei de îmbătrânire a populaţie şi migrare a generaţiei tinere. Agricultura locată, oferă premisele unui important potenţial de dezvoltare, datorită suprafeţelor locate arabile, numărului mare de exploataţii locale cu potenţial de asociere, tradiţiei locale in ceea ce priveşte cultura mare, dar şi creşterea animaletor sau legumicultura, existenţa forţei de muncă active si a interesului pentru dezvoltare profesionala in domeniu şi nu în ultimul rând a unei baze importante de mijloace de producţie.